Dnia 06.10.2017 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/4/17

WYKONAWCY

zainteresowani udzia?em

w post?powaniu

 

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na „ca?odobow? ochron? fizyczn? osób i mienia WSA w Lublinie”.

 

W zawi?zku z otrzymaniem pyta? do SIWZ, Zamawiaj?cy  na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej pzp przekazuje ich tre?? wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

W zwi?zku z faktem, ?e Zamawiaj?cy w prowadzonym przez siebie post?powaniu b?dzie bada? cen? ka?dej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzgl?dniaj?cych co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac?, prosz? o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiaj?cy weryfikowa? b?dzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie nie b?dzie – w celu obej?cia obowi?zuj?cych przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprz?tu lub wyposa?enia niezb?dnego do wykonania us?ugi albo inne koszty, np. koszty szkole??

Pytanie motywowane jest faktem, i? w zwi?zku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia za prac?, obecnie wszystkie Oddzia?y ZUS maj? obowi?zek badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsi?biorców do ?wiadczenia us?ug. Za praktyki naganne, zagro?one sankcjami, ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia personelu o ró?ne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprz?tu, wyposa?enia niezb?dnego do wykonania us?ugi lub koszty szkole?. Weryfikacja powy?szych praktyk mo?e tak?e nast?powa? poprzez bezpo?rednie zwracanie si? ZUS do Zamawiaj?cych – jako Zleceniodawców, wydatkuj?cych ?rodki publiczne, o udzielenie informacji w zakresie sposobu ?wiadczenia us?ug na ich rzecz.

Odpowied?:
Zamawiaj?cy b?dzie bada? i ocenia? oferty pod k?tem zgodno?ci z SIWZ, ustaw? pzp oraz obowi?zuj?cymi przepisami. Zamawiaj?cy nie ingeruje w sprawy kadrowe wykonawcy.

 

Pytanie 2:

Maj?c na uwadze tre?? wzoru umowy wnosimy o zmian? o 50% wysoko?ci kar umownych zastrze?onych w powy?szych przepisach

W doktrynie prawa zamówie? publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwo?awczej przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych dominuje pogl?d, ?e ustanawianie przez zamawiaj?cego w umowie ra??co wysokich kar umownych uzna? nale?y bezwzgl?dnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyra?onej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z pó?n. zm.), które mo?e by? uzasadnion? podstaw? do ??dania uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówie? publicznych z uwagi, i? post?powanie jest obarczone wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie wa?nej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powy?sze znajduje pe?ne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwo?awczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zwa?y? bowiem nale?y, ?e kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wy??cznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie za? prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiaj?cego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie ra??ce naruszenie prawa w zakresie równo?ci stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczno?ci celu takiej umowy z zasadami wspó??ycia spo?ecznego i skutkowa? winno bezwzgl?dn? niewa?no?? czynno?ci prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w zwi?zku z art. 58 § 1 k.c. Nale?y mie? równie? na wzgl?dzie stanowisko S?du Najwy?szego wyra?one w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotycz?cego przes?anek miarkowania kar umownych jako ra??co wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku S?d wskaza?, i? „kara umowna nie mo?e by? instrumentem s?u??cym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznaj?cym mu korzy?? maj?tkow? w istotny sposób przekraczaj?c? wysoko?? poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobie?enie nadmiernemu obci??eniu d?u?nika oraz nies?usznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowied?:

Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na zmian? za??cznika nr 4 do SIWZ, tj. wzoru umowy.

 

Pytanie 3:

Czy zamawiaj?cy akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur koryguj?cych oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us?ug (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z pó?n. zm.)?

Je?eli tak, to bardzo prosz? o modyfikacj? wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania si? z wykonanej us?ugi poprzez dodanie nast?puj?cych zapisów:

 

1.      Strony akceptuj? wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur koryguj?cych oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us?ug (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z pó?n. zm.).

2.      Faktury elektroniczne  b?d? Zamawiaj?cemu wysy?ane na adres e-mail: ……………

3.      Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do poinformowania Wykonawcy o ka?dorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

4.      Osob? upowa?nion? do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiaj?cego jest …………………….

 

Odpowied?:

Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody.

 

 

 

 

                                                                            ………………………………….

Odpowiedzi na pytania w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-10-06 16:05:24
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 825
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101413

Historia zmian artykułu