Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 09 pa?dziernika 2017 r.

Nr Prez/Adm – 242/4/17

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?c post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie us?ug spo?ecznych na „Ca?odobow? ochron? fizyczn? osób i mienia WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 234.000,00 z?. (s?ownie: dwie?cie trzydzie?ci cztery tysi?ce z?oty).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 09 pa?dziernika 2017 r. do godz. 09:00 wp?yn??o 9 ofert.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto z?.

1

MM Service Monitoring Sp. z o.o.

ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów

MM service Security Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 ?ód? 

289.766,88

2

Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o.

ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin

24.847,16

3

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa

Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.

Agencja Ochrony MK BIS Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

224.231,75

4

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.

Impel Defender Security Polska Sp. z o.o.

Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. ?l??na 118, 53-111 Wroc?aw

17.811,63

5

BASMA SECURITY Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysi?clecia 60/62, 01-424 Warszawa

20.261,79

6

Ekotrade Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Lublinie

ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin

22.056,45

7

PPUH PRA-MED PLUS Anna Prasek
ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom

Z.P. PRAGAL Zdzis?aw Prasek

ul. Galla 4B, 26-600 Radom

19.524,54

8

PW KARABELA Sp. z o.o.

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

22.153,33

9

OCHRONA 24 Sp. z o.o.

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Okopowa 5/367, 20-022 Lublin

17.139,01

 

3) Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

Wykonawca sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej
grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-10-09 10:43:31
ilość wersji: 2
Ilość wyświetleń artykułu: 864
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102662

Historia zmian artykułu