Lublin, dn. 18 pa?dziernika 2017 r.

Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Nr Prez/Adm – 242/4/17

OG?OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuj?,
?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie us?ug spo?ecznych
na „Ca?odobow? ochron? fizyczn? osób i mienia WSA w Lublinie”, zosta?a wybrana oferta z?o?ona przez firm?:

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

lp.

Wykonawca

Ilo?? punktów

1

MM Service Monitoring Sp. z o.o.

ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów

MM service Security Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 ?ód? 

-----

2

Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o.

ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin

68,98

3

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa

Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.

Agencja Ochrony MK BIS Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

91,72

4

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.

Impel Defender Security Polska Sp. z o.o.

Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. ?l??na 118, 53-111 Wroc?aw

96,22

5

BASMA SECURITY Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysi?clecia 60/62, 01-424 Warszawa

84,59

6

Ekotrade Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Lublinie

ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin

77,71

7

PPUH PRA-MED PLUS Anna Prasek
ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom

Z.P. PRAGAL Zdzis?aw Prasek

ul. Galla 4B, 26-600 Radom

87,78

8

PW KARABELA Sp. z o.o.

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

77,37

9

OCHRONA 24 Sp. z o.o.

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Okopowa 5/367, 20-022 Lublin

100,00

Dokument w formacie PDF
autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-10-18 13:53:41
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 866
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100854

Historia zmian artykułu