Informacja publiczna, która nie zosta?a udost?pniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie, mo?e by? udost?pniona na wniosek, skierowany do Wydzia?u Informacji S?dowej, w trybie okre?lonym w ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.).


Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej:

Plik w formacie PDF - Acrobat Reader
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-04-18 14:08:15
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: Aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 12603
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101408

Historia zmian artykułu