Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 14 listopada 2017 r.

Nr Prez/Adm – 242/5/17

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?c post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cen? na „?wiadczenie us?ug w zakresie sprz?tania  dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 204.000,00 z? (s?ownie: dwie?cie cztery tysi?ce z?oty).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 08:30 wp?yn??y 3 oferty.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

PLN

1

CLEAR HOUSE Us?ugi Sprz?tania Katarzyna Skowronek
ul. Na?kowskich 114, 20-470 Lublin

269.318,00

2

PUH PERFEKT M. Ku?aga K. Lewandowska Sp. j.
ul. In?ynierska 5, 20-484 Lublin

191.142,00

3

EKO-BLASK W. Kot R. Dziwina Sp. j.
ul. Koncertowa 7/215, 20-843 Lublin

234.684,00

 

3) Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

4) Wykonawca sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej
grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

 

 

                                                                            ………………………………….Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-11-14 12:07:42
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 717
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101216

Historia zmian artykułu