Dnia 21.11.2017 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/5/17

 

 

OG?OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuj?,
?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cen?
na „?wiadczenie us?ug w zakresie sprz?tania WSA w Lublinie”, zosta?a wybrana oferta

z?o?ona przez firm?:

 

PUH PERFEKT M. Ku?aga K. Lewandowska Sp. j.

ul. In?ynierska 5, 20-484 Lublin

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 

lp.

Wykonawca

Suma pkt

1

CLEAR HOUSE Us?ugi Sprz?tania Katarzyna Skowronek
ul. Na?kowskich 114, 20-470 Lublin

70,97

2

PUH PERFEKT M. Ku?aga K. Lewandowska Sp. j.
ul. In?ynierska 5 20-484 Lublin

100,00

3

EKO-BLASK W. Kot R. Dziwina Sp. j.
ul. Koncertowa 7/215 20-843 Lublin

81,45

Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-11-21 14:42:14
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 733
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102577

Historia zmian artykułu