Lublin, dnia 05.02.2018 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Prez.Adm.241.1.2018

 

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

na us?ugi spo?eczne o warto?ci poni?ej 750 000 EURO, do których zastosowanie maj? przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

 

1.        Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów wraz z us?ug? odbioru korespondencji od Zamawiaj?cego.

2.        Kryteria oceny ofert:

- cena - waga kryterium 100%

3.         Oferty nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego lub przes?a? listownie na adres:

Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Sk?odowskiej 40, 20-029 Lublin

biuro podawcze, w godzinach 7.15-15.15

4.        Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 09.00

5.        Otwarcie ofert nast?pi w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiaj?cego, sala nr 15.

           

 

 

 

                                                         ………………………………….Og?oszenie o zamówieniu w formacie PDF
Og?oszenie o zamówieniu w formacie PDF (skan)
SIWZ w formacie PDF
Spakowana SIWZ w formacie MS Office
Za??cznik nr 3 do SIWZ w formacie PDF
Spakowany za??cznik nr 3 do SIWZ w formacie MS Officeautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2018-02-05 18:17:21
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 698
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100834

Historia zmian artykułu