Dnia 09.02.2018 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Prez.Adm.241.1.2018

WYKONAWCY

zainteresowani udzia?em

w post?powaniu

 

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na „?wiadczenie us?ug pocztowych dla WSA w Lublinie”.

 

W zawi?zku z otrzymaniem pytania do SIWZ, Zamawiaj?cy  na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej pzp.  przekazuje ich tre?? wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Dotyczy  SIWZ  Rozdz. III ust.18 pkt 1) i 2) oraz  Za??cznika nr 4  do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 4.1. i 4.2.

 

Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek. W definicji us?ugi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mie?ci si? dor?czanie przesy?ek – op?aconych przez nadawców i nadchodz?cych do Zamawiaj?cego. Dodatkowo Zamawiaj?cy okre?la wczesnoporanne godziny dor?czenia, które nie uwzgl?dniaj? procesów pocztowych zachodz?cych przed faz? dor?czenia, jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdzia? materia?u na rejony dor?cze?, uzupe?nienie odpowiedniej dokumentacji, etc. oraz samej fazy dor?czenia do siedziby Zamawiaj?cego, która b?dzie wynika?a z obs?ugi rejonu dor?cze? dla danej lokalizacji. Ka?de ponadstandardowe wymaganie dot. godzin dor?czania korespondencji do Zamawiaj?cego powoduje konieczno?? dostosowania ca?ej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-organizacyjne, co niejednokrotnie mo?e by? niemo?liwe. Przepisy Prawa pocztowego obliguj? Wykonawc? do ?wiadczenia us?ug pocztowych w sposób jednolity na porównywalnych warunkach.

Bior?c pod uwag? dotychczasow? wspó?prac? wnosimy o zmian? godzin dor?czenia – od 7.30 do   godz. 10.

Odpowied?:
Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na zmian? w rozdz. III ust. 18 pkt 1) i 2) SIWZ oraz pkt 4.1 i 4.2 Za??cznika nr 4 do SIWZ.

 

Pytanie 2:

W zwi?zku z tym, i? odpowiedzialno?? Wykonawcy z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym utraty przesy?ki oraz ubytku jej zawarto?ci jest okre?lona w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Wykonawca wnosi do Zamawiaj?cego o modyfikacj?  pkt 8. Za??cznika nr 4  do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy, poprzez  zast?pienie ppkt 8.2., 8.3 i 8.4. na jeden ppk 8.2 o brzmieniu:

„W przypadku niewykonana lub nienale?ytego wykonania przedmiotu zamówienia  w tym utraty, ubytku lub uszkodzenia przesy?ki, Zamawiaj?cemu przys?uguje odszkodowanie oraz inne roszczenia na zasadach i wysoko?ci okre?lonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.”

Odpowied?:

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 8. Za??cznika nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy zgodnie z otrzyman? propozycj?.

 

Pytanie 3:

Za??cznik nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 13.

Wykonawca wskazuje, ?e wysoko?? kary umownej wskazanej w pkt 13. jest ra??co wygórowana i powoduje dysproporcj? pomi?dzy ci??arem naruszenia obowi?zków przez Wykonawc? a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytu?u. SN w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014r., (sygn. akt IV CSK 416/13)wskazuje, i? "w przypadku du?ej dysproporcji mi?dzy wysoko?ci? zastrze?onej kary umownej a interesem wierzyciela chronionym za pomoc? kary umownej - dopuszczalne jest na podstawie art. 484 § 2 kc -zmniejszenia kary umownej przez S?d, na ??danie d?u?nika. Zmniejszenie zastrze?onej kary umownej opiera? si? mo?e na ??cznym stosowaniu obu wskazanych w art. 484 § 2 kc podstaw miarkowania. Jest tak wtedy, gdy kara umowna po zmniejszeniu z powodu wykonania zobowi?zania      w znacznej cz??ci pozostaje nadal ra??co wygórowana." W takiej sytuacji dany Wykonawca b?dzie korzysta? z mo?liwo?ci miarkowania wskazanej kary umownej, zw?aszcza maj?c na uwadze, i? przy tak ogólnym sposobie formu?owania podstawy do skorzystania  z kary umownej mo?na przyj??, ?e Zamawiaj?cy b?dzie móg? korzysta? ze swojego uprawnienia w sytuacji zrealizowania przez wykonawc? znacznej cz??ci kary przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym.

 

Maj?c na uwadze powy?sze  wnosimy o zmian? i zastosowanie kary w wysoko?ci 100,00 z?.

 

Odpowied?:

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 10.1, 10.2. i 10.3 SIWZ oraz pkt 4.1., 4.2. i 4.3 Istotnych dla stron postanowie? umowy zgodnie z poni?szym zapisem:

 

13. „Z tytu?u niespe?nienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osób wykonuj?cych dzia?alno?? operacyjn? Zamawiaj?cy przewiduje sankcj? w postaci obowi?zku zap?aty przez Wykonawc? kary umownej w wysoko?ci 500 z? za ka?dorazowe stwierdzenie naruszenia ww. obowi?zku. Niez?o?enie przez Wykonawc? w wyznaczonym przez zamawiaj?cego terminie ??danych przez Zamawiaj?cego dowodów w celu potwierdzenia spe?nienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? traktowane b?dzie jako niespe?nienie przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osób wykonuj?cych dzia?alno?? operacyjn?”.

 

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi do Zamawiaj?cego o modyfikacj?  pkt 29. w Za??czniku nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy na:

 

„ 29. Zamawiaj?cy przewiduje zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp., w trakcie obowi?zywania umowy mo?liwo?? wprowadzenia nast?puj?cych istotnych zmian postanowie? umowy w przypadku:

    a) zmiany podatku VAT na us?ugi pocztowe, wówczas nast?pi zmiana cen jednostkowych

        odpowiednio do stawki podatku,

    b) zmiany cen jednostkowych za ?wiadczenie  us?ug pocztowych wy??cznie po ich zatwierdzeniu    przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej. Zamawiaj?cy dopuszcza w trakcie trwania umowy  zmian? warto?ci umowy o ró?nic? na plus lub minus.

Zmiany takie mog? nast?pi? po zaakceptowaniu przez Zamawiaj?cego pisemnego wniosku Wykonawcy zawieraj?cego uzasadnienie faktyczne i prawne.”

 

Odpowied?:

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 29. Za??cznika nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy zgodnie z otrzyman? propozycj?.

Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Ma?gorzata Doma?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2018-02-09 14:37:43
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 705
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100868

Historia zmian artykułu