Dnia 12.02.2018 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Prez.Adm.241.1.2018

WYKONAWCY

zainteresowani udzia?em

w post?powaniu

 

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na „?wiadczenie us?ug pocztowych dla WSA w Lublinie”.

 

W zawi?zku z otrzymaniem pytania do SIWZ, Zamawiaj?cy  na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej pzp.  przekazuje ich tre?? wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Za??cznik nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 13.

 

Wykonawca wskazuje, ?e wysoko?? kary umownej wskazanej w pkt 13. jest ra??co wygórowana i powoduje dysproporcj? pomi?dzy ci??arem naruszenia obowi?zków przez Wykonawc? a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytu?u. SN w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014r., (sygn. akt IV CSK 416/13)wskazuje, i? "w przypadku du?ej dysproporcji mi?dzy wysoko?ci? zastrze?onej kary umownej a interesem wierzyciela chronionym za pomoc? kary umownej - dopuszczalne jest na podstawie art. 484 § 2 kc -zmniejszenia kary umownej przez S?d, na ??danie d?u?nika. Zmniejszenie zastrze?onej kary umownej opiera? si? mo?e na ??cznym stosowaniu obu wskazanych w art. 484 § 2 kc podstaw miarkowania. Jest tak wtedy, gdy kara umowna po zmniejszeniu z powodu wykonania zobowi?zania      w znacznej cz??ci pozostaje nadal ra??co wygórowana." W takiej sytuacji dany Wykonawca b?dzie korzysta? z mo?liwo?ci miarkowania wskazanej kary umownej, zw?aszcza maj?c na uwadze, i? przy tak ogólnym sposobie formu?owania podstawy do skorzystania  z kary umownej mo?na przyj??, ?e Zamawiaj?cy b?dzie móg? korzysta? ze swojego uprawnienia w sytuacji zrealizowania przez wykonawc? znacznej cz??ci kary przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym.

 

Maj?c na uwadze powy?sze  wnosimy o zmian? i zastosowanie kary w wysoko?ci 100,00 z?.

 

Odpowied?:
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  pismem z dnia 09.02.2018 r. (odpowiedzi na pytania) dokona? modyfikacji pkt 10.1, 10.2. i 10.3 SIWZ oraz pkt 4.1., 4.2. i 4.3 Istotnych dla stron postanowie? umowy.

 

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o przesuni?cie terminu sk?adania ofert.

 

Odpowied?:

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje pkt 10 ppkt 1-4 SIWZ zgodnie z poni?szym zapisem:

 

X. Miejsce oraz termin sk?adania i otwarcia ofert:

1.     W post?powaniu wezm? udzia? tylko te oferty, które wp?yn? do Zamawiaj?cego do dnia 15.02.2018 r. do godz. 9.00.

2.     Oferty nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego: Wojewódzki S?d Administracyjny
w Lublinie, 20-029 Lublin ul. M.C. Sk?odowskiej 40 – biuro podawcze w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 9.00.

3.     Oferty z?o?one po terminie b?d? zwracane niezw?ocznie Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 pzp.

4.     Otwarcie ofert nast?pi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 9.30 w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Lublinie, ul. M.C. Sk?odowskiej 40, sala nr 15”.

 

Jednocze?nie pkt 4 i 5 „Og?oszenia o zamówieniu” otrzymuje brzmienie:

 

4. Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 15.02.2018 r. o godzinie 09.00

5. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 15.02.2018 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiaj?cego, sala nr 15”.

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ………………………………….

                                                                                         Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2018-02-12 14:19:36
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: dodanie za??cznika
Ilość wyświetleń artykułu: 661
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101178

Historia zmian artykułu