Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 15.02. 2018 r.

Prez.Adm.241.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?cy post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie us?ug spo?ecznych na „?wiadczenie us?ug pocztowych dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

 

1.        Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 305.000,00 z?. (s?ownie: trzysta pi?? tysi?cy z?oty).

2.        W wyznaczonym terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 09:00 wp?yn??a 1 oferta:
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa,

cena oferty – 302.901,47 z?., termin wykonania od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

3.        Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

 

                            

 

      

                                                                                           ………………………………….Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2018-02-15 15:12:58
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: dodanie za??cznika
Ilość wyświetleń artykułu: 656
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100817

Historia zmian artykułu