Lublin, dn. 27 marca 2018 r.

Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Prez.Adm.241.1.2018

 

 

INFORMACJA

 

 

Zamawiaj?cy na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego polegaj?cego na ?wiadczeniu us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie firmie:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
00-940 WarszawaDokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2018-03-27 12:18:40
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 489
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101362

Historia zmian artykułu