Dz.U.97.78.483

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)

(wyci?g)
Rozdzia? VIII

S?DY I TRYBUNA?Y

Art. 173.

S?dy i Trybuna?y s? w?adz? odr?bn? i niezale?n? od innych w?adz.


Art. 174.

S?dy i Trybuna?y wydaj? wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.


S?dy

Art. 175.

1. Wymiar sprawiedliwo?ci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj? S?d Najwy?szy, s?dy powszechne, s?dy administracyjne oraz s?dy wojskowe.

2. S?d wyj?tkowy lub tryb doraźny mo?e by? ustanowiony tylko na czas wojny.


Art. 176.

1. Post?powanie s?dowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

2. Ustrój i w?a?ciwo?? s?dów oraz post?powanie przed s?dami okre?laj? ustawy.


[...]


Art. 184.

Naczelny S?d Administracyjny oraz inne s?dy administracyjne sprawuj?, w zakresie okre?lonym w ustawie, kontrol? dzia?alno?ci administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje równie? orzekanie o zgodno?ci z ustawami uchwa? organów samorz?du terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rz?dowej.


Art. 185.

Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego powo?uje Prezydent Rzeczypospolitej na sze?cioletni? kadencj? spo?ród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego.

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2004-04-21 13:08:18
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7907
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100862

Historia zmian artykułu