Stan spraw na dzie? 31.01.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:


Wydzia?


Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

4

17

255

Wydzia? II

12

98

1072

Wydzia? III

5

53

419

Razem

21

168

1746
luty


Stan spraw na dzie? 29.02.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

255

43

79

219

Wydzia? II

1072

55

184

943

Wydzia? III

419

97

116

400

Razem

1746

195

379

1562marzec


Stan spraw na dzie? 31.03.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

219

77

73

223

Wydzia? II

943

86

182

847

Wydzia? III

400

80

125

355

Razem

1562

243

380

1425


Stan spraw na dzie? 30.04.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

223

76

64

235

Wydzia? II

847

88

141

794

Wydzia? III

355

47

97

305

Razem

1425

211

302

1334Stan spraw na dzie? 31.05.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

235

37

87

185

Wydzia? II

794

58

179

673

Wydzia? III

305

64

98

271

Razem

1334

159

364

1129Zgodnie z zarz?dzeniem Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.,
w sprawie prowadzenia statystyki dotycz?cej za?atwiania spraw w s?dach administracyjnych
zmieniony zosta? uk?ad tabeli dotycz?cej ruchu spraw.

Stan spraw na dzie? 30.06.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

186*

65

33

16

17

-

218

Wydzia? II

684*

88

263

222

41

1

509

Wydzia? III

284*

74

124

90

34

-

234

RAZEM

1154*

227

420

328

92

1

961

*Od dnia 01.06.2004r. nast?pi?a zmiana polegaj?ca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO

Stan spraw na dzie? 31.07.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

218

425

51

37

14

-

592

Wydzia? II

509

73

91

70

21

1

491

Wydzia? III

234

69

86

47

39

-

217

RAZEM

961

567

228

154

74

1

1300Stan spraw na dzie? 31.08.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

592

48

4

-

4

-

636

Wydzia? II

491

116

15

-

15

-

592

Wydzia? III

217

61

21

3

18

-

257

RAZEM

1300

225

40

3

37

-

1485Stan spraw na dzie? 30.09.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

636

60

98

57

41

-

598

Wydzia? II

592

130

202

149

53

-

520

Wydzia? III

257

89

114

65

49

-

232

RAZEM

1485

279

414

271

143

-

1350Stan spraw na dzie? 31.10 .2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

598

53

103

80

23

-

548

Wydzia? II

520

121

213

177

36

1

428

Wydzia? III

232

101

97

65

32

-

236

RAZEM

1350

275

413

322

91

1

1212Stan spraw na dzie? 30.11 .2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

548

327

131

112

19

-

744

Wydzia? II

428

103

202

162

40

-

329

Wydzia? III

236

60

116

66

50

-

180

RAZEM

1212

490

449

340

109

-

1253


Stan spraw na dzie? 31.12 .2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

744

345

142

112

30

-

947

Wydzia? II

329

133

200

122

78

1

262

Wydzia? III

180

56

116

70

46

-

120

RAZEM

1253

534

458

304

154

1

1329
Stan spraw na dzie? 31.01 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

947

55

153

125

28

-

849

Wydzia? II

262

135

162

108

54

-

235

Wydzia? III

120

38

64

44

20

-

94

RAZEM

1329

228

379

277

102

-

1178


Stan spraw na dzie? 28.02 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

849

37

168

62

106

-

718

Wydzia? II

235

100

144

86

58

-

191

Wydzia? III

94

63

72

39

33

-

85

RAZEM

1178

200

384

187

197

-

994Stan spraw na dzie? 31.01.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:


Wydzia?


Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

4

17

255

Wydzia? II

12

98

1072

Wydzia? III

5

53

419

Razem

21

168

1746
luty


Stan spraw na dzie? 29.02.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

255

43

79

219

Wydzia? II

1072

55

184

943

Wydzia? III

419

97

116

400

Razem

1746

195

379

1562marzec


Stan spraw na dzie? 31.03.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

219

77

73

223

Wydzia? II

943

86

182

847

Wydzia? III

400

80

125

355

Razem

1562

243

380

1425


Stan spraw na dzie? 30.04.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

223

76

64

235

Wydzia? II

847

88

141

794

Wydzia? III

355

47

97

305

Razem

1425

211

302

1334Stan spraw na dzie? 31.05.2004 r. przedstawia si? nast?puj?co:Wydzia?


Pozosta?o z poprzedniego okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o na nast?pny okres

Wydzia? I

235

37

87

185

Wydzia? II

794

58

179

673

Wydzia? III

305

64

98

271

Razem

1334

159

364

1129Zgodnie z zarz?dzeniem Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.,
w sprawie prowadzenia statystyki dotycz?cej za?atwiania spraw w s?dach administracyjnych
zmieniony zosta? uk?ad tabeli dotycz?cej ruchu spraw.

Stan spraw na dzie? 30.06.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

186*

65

33

16

17

-

218

Wydzia? II

684*

88

263

222

41

1

509

Wydzia? III

284*

74

124

90

34

-

234

RAZEM

1154*

227

420

328

92

1

961

*Od dnia 01.06.2004r. nast?pi?a zmiana polegaj?ca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO

Stan spraw na dzie? 31.07.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

218

425

51

37

14

-

592

Wydzia? II

509

73

91

70

21

1

491

Wydzia? III

234

69

86

47

39

-

217

RAZEM

961

567

228

154

74

1

1300Stan spraw na dzie? 31.08.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

592

48

4

-

4

-

636

Wydzia? II

491

116

15

-

15

-

592

Wydzia? III

217

61

21

3

18

-

257

RAZEM

1300

225

40

3

37

-

1485Stan spraw na dzie? 30.09.2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

636

60

98

57

41

-

598

Wydzia? II

592

130

202

149

53

-

520

Wydzia? III

257

89

114

65

49

-

232

RAZEM

1485

279

414

271

143

-

1350Stan spraw na dzie? 31.10 .2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

598

53

103

80

23

-

548

Wydzia? II

520

121

213

177

36

1

428

Wydzia? III

232

101

97

65

32

-

236

RAZEM

1350

275

413

322

91

1

1212Stan spraw na dzie? 30.11 .2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

548

327

131

112

19

-

744

Wydzia? II

428

103

202

162

40

-

329

Wydzia? III

236

60

116

66

50

-

180

RAZEM

1212

490

449

340

109

-

1253


Stan spraw na dzie? 31.12 .2004r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

744

345

142

112

30

-

947

Wydzia? II

329

133

200

122

78

1

262

Wydzia? III

180

56

116

70

46

-

120

RAZEM

1253

534

458

304

154

1

1329
Stan spraw na dzie? 31.01 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

947

55

153

125

28

-

849

Wydzia? II

262

135

162

108

54

-

235

Wydzia? III

120

38

64

44

20

-

94

RAZEM

1329

228

379

277

102

-

1178


Stan spraw na dzie? 28.02 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

849

37

168

62

106

-

718

Wydzia? II

235

100

144

86

58

-

191

Wydzia? III

94

63

72

39

33

-

85

RAZEM

1178

200

384

187

197

-

994Stan spraw na dzie? 31.03 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

718

63

156

55

101

-

625

Wydzia? II

191

121

123

81

42

-

189

Wydzia? III

85

83

52

27

25

-

116

RAZEM

994

267

331

163

168

-

930

Stan spraw na dzie? 30.04 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

625

68

198

35

163

-

495

Wydzia? II

189

131

139

70

69

-

181

Wydzia? III

116

61

53

32

21

-

124

RAZEM

930

260

390

137

253

-

800

Stan spraw na dzie? 31.05 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

495

57

214

38

176

-

338

Wydzia? II

181

98

110

71

39

-

169

Wydzia? III

124

54

59

34

25

-

119

RAZEM

800

209

383

143

240

-

626

Stan spraw na dzie? 30.06 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

338

45

225

44

181

-

158

Wydzia? II

169

129

157

79

78

-

141

Wydzia? III

119

66

77

33

44

-

108

RAZEM

626

240

459

156

303

-

407

Stan spraw na dzie? 31.07.2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

158

78

51

18

33

-

185

Wydzia? II

141

129

41

9

32

-

229

Wydzia? III

108

103

38

15

23

-

173

RAZEM

407

310

130

42

88

-

587

Stan spraw na dzie? 31.08.2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

185

59

11

-

11

-

233

Wydzia? II

229

143

67

-

67

-

305

Wydzia? III

173

61

23

-

23

-

211

RAZEM

587

263

101

-

101

-

749

Stan spraw na dzie? 30.09.2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

233

60

61

19

42

-

232

Wydzia? II

305

104

156

82

74

-

253

Wydzia? III

211

68

80

43

37

-

199

RAZEM

749

232

297

144

153

-

684

Stan spraw na dzie? 31.10.2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

232

46

61

39

22

-

217

Wydzia? II

253

67

125

79

46

-

195

Wydzia? III

199

47

69

34

35

-

177

RAZEM

684

160

255

152

103

-

589


Stan spraw na dzie? 30.11.2005r. przedstawia si? nast?puj?co:


Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

217

80

58

48

10

-

239

Wydzia? II

195

97

125

87

38

-

167

Wydzia? III

177

49

96

59

37

-

130

RAZEM

589

226

279

194

85

-

536


Stan spraw na dzie? 31.12 .2005r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

239

55

53

34

19

-

241

Wydzia? II

167

109

108

61

47

-

168

Wydzia? III

130

38

63

41

22

-

105

RAZEM

536

202

224

136

88

-

514
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-02-07 11:13:00
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6675
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102669

Historia zmian artykułu