Dz.U.2016.1066 tekst jednolity

USTAWA

z dnia 25 lipca 2002 r.

Prawo o ustroju s?dów administracyjnych

(tekst jednolity)

Rozdzia? 1

Przepisy ogólne

Art. 1. § 1. S?dy administracyjne sprawuj? wymiar sprawiedliwo?ci przez kontrol? dzia?alno?ci administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o w?a?ciwo?? mi?dzy organami jednostek samorz?du terytorialnego, samorz?dowymi kolegiami odwo?awczymi i mi?dzy tymi organami a organami administracji rz?dowej.

§ 2. Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod wzgl?dem zgodno?ci z prawem, je?eli ustawy nie stanowi? inaczej.

Art. 2. S?dami administracyjnymi s? Naczelny S?d Administracyjny oraz wojewódzkie s?dy administracyjne.

Art. 3. § 1. Sprawy nale??ce do w?a?ciwo?ci s?dów administracyjnych rozpoznaj?, w pierwszej instancji, wojewódzkie s?dy administracyjne.

§ 2. Naczelny S?d Administracyjny sprawuje nadzór nad dzia?alno?ci? wojewódzkich s?dów administracyjnych w zakresie orzekania w trybie okre?lonym ustawami, a w szczególno?ci rozpoznaje ?rodki odwo?awcze od orzecze? tych s?dów i podejmuje uchwa?y wyja?niaj?ce zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy nale??ce do w?a?ciwo?ci Naczelnego S?du Administracyjnego na mocy innych ustaw.

Art. 4. S?dziowie s?dów administracyjnych i asesorzy s?dowi w sprawowaniu swojego urz?du s? niezawi?li i podlegaj? tylko Konstytucji oraz ustawom.

Art. 5. § 1. S?dziów s?dów administracyjnych do pe?nienia urz?du na stanowisku s?dziowskim powo?uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady S?downictwa.

§ 2. S?dziowie s?dów administracyjnych s? powo?ywani na stanowisko s?dziego wojewódzkiego s?du administracyjnego, z wyznaczeniem miejsca s?u?bowego (siedziby) s?dziego, albo na stanowisko s?dziego Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 3. Asesorów s?dowych do pe?nienia urz?du na stanowisku asesora s?dowego powo?uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady S?downictwa.

§ 4. Asesorzy s?dowi s? powo?ywani na pi?? lat, z wyznaczeniem miejsca s?u?bowego (siedziby) asesora s?dowego w wojewódzkim s?dzie administracyjnym.

Art. 6. § 1. Do pe?nienia urz?du na stanowisku s?dziego wojewódzkiego s?du administracyjnego mo?e by? powo?any ten, kto:

1)   ma obywatelstwo polskie i korzysta z pe?ni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   uko?czy? wy?sze studia prawnicze w Polsce i uzyska? tytu? magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4)   jest zdolny, ze wzgl?du na stan zdrowia, do pe?nienia obowi?zków s?dziego;

5)   uko?czy? 35 lat ?ycia;

6)   wyró?nia si? wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa zwi?zanych z dzia?aniem organów administracji publicznej;

7)   pozostawa? co najmniej osiem lat na stanowisku s?dziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa?stwa albo przynajmniej przez osiem lat wykonywa? zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo przez dziesi?? lat pozostawa? w instytucjach publicznych na stanowiskach zwi?zanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego lub pracowa? w charakterze asesora s?dowego w wojewódzkim s?dzie administracyjnym co najmniej dwa lata.

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 7, nie dotycz? osób z tytu?em naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych.

§ 3. W wyj?tkowych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady S?downictwa, mo?e powo?a? kandydata na stanowisko s?dziego mimo krótszych, ni? okre?lone w § 1 pkt 7, okresów pozostawania na stanowiskach wymienionych w tym punkcie lub wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 2, mog? by? zatrudnione na stanowisku s?dziego równie? w niepe?nym wymiarze czasu pracy.

Art. 6a. § 1. Do pe?nienia urz?du na stanowisku asesora s?dowego mo?e by? powo?any ten, kto uko?czy? 30 lat i spe?nia wymagania:

1)   o których mowa w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6;

2)   przez co najmniej cztery lata pozostawa? na stanowisku s?dziego, prokuratora lub prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa?stwa albo co najmniej przez cztery lata wykonywa? zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo przez sze?? lat pozostawa? w instytucjach publicznych na stanowiskach zwi?zanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 2, nie dotycz? osób z tytu?em naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych.

§ 3. Kandydatur? na stanowisko asesora s?dowego zg?asza si? prezesowi w?a?ciwego wojewódzkiego s?du administracyjnego.

§ 4. Prezes w?a?ciwego wojewódzkiego s?du administracyjnego, po stwierdzeniu spe?nienia przez kandydata warunków i wymogów, o których mowa w § 1 i 2, przekazuje zg?oszenie Prezesowi Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 5. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, po zasi?gni?ciu opinii kolegium s?du, przedstawia Krajowej Radzie S?downictwa kandydatur? na stanowisko asesora s?dowego wraz z ocen? kwalifikacji.

Art. 7. § 1. Do pe?nienia urz?du na stanowisku s?dziego Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e by? powo?any ten, kto spe?nia wymagania okre?lone w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6, je?eli uko?czy? 40 lat oraz pozostawa? co najmniej dziesi?? lat na stanowisku s?dziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa?stwa albo przynajmniej przez dziesi?? lat wykonywa? zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Wymaganie uko?czenia 40 lat nie dotyczy s?dziego, który co najmniej przez trzy lata pozostawa? na stanowisku s?dziego wojewódzkiego s?du administracyjnego.

§ 2. Do powo?ania na stanowisko s?dziego Naczelnego S?du Administracyjnego stosuje si? tak?e przepisy art. 6 § 2-4.

Art. 8. O?wiadczenie o stanie maj?tkowym, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s?dów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z pó?n. zm.), s?dziowie wojewódzkiego s?du administracyjnego sk?adaj? w?a?ciwemu prezesowi wojewódzkiego s?du administracyjnego, a prezes wojewódzkiego s?du administracyjnego i s?dziowie Naczelnego S?du Administracyjnego - Prezesowi Naczelnego S?du Administracyjnego. Analizy danych zawartych w o?wiadczeniu o stanie maj?tkowym dokonuje kolegium w?a?ciwego s?du administracyjnego.

Art. 9. S?dem dyscyplinarnym w sprawach dyscyplinarnych s?dziów s?dów administracyjnych i asesorów s?dowych jest Naczelny S?d Administracyjny. Rzecznikiem dyscyplinarnym w tych sprawach jest Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 10. W s?dach administracyjnych s? zatrudnieni starsi referendarze s?dowi, referendarze s?dowi, starsi asystenci s?dziów, asystenci s?dziów oraz urz?dnicy i inni pracownicy s?dowi.

Art. 11. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego ustala zasady biurowo?ci w s?dach administracyjnych.

Art. 12. Zwierzchni nadzór nad dzia?alno?ci? administracyjn? s?dów administracyjnych sprawuje Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 13. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e delegowa?, na czas okre?lony, s?dziego wojewódzkiego s?du administracyjnego, za jego zgod?, do pe?nienia obowi?zków s?dziego w Naczelnym S?dzie Administracyjnym.

§ 2. Minister Sprawiedliwo?ci, na wniosek Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, mo?e delegowa?, na czas okre?lony, s?dziego s?du apelacyjnego lub s?dziego s?du okr?gowego, za jego zgod?, do pe?nienia obowi?zków s?dziego w s?dzie administracyjnym.

Art. 14. § 1. Projekt dochodów i wydatków Naczelnego S?du Administracyjnego obejmuje tak?e dochody i wydatki wojewódzkich s?dów administracyjnych. Projekt dochodów i wydatków w brzmieniu ustalonym przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego minister w?a?ciwy do spraw finansów publicznych w??cza do projektu bud?etu pa?stwa.

§ 2. W zakresie wykonywania bud?etu s?dów administracyjnych Prezesowi Naczelnego S?du Administracyjnego przys?uguj? uprawnienia ministra w?a?ciwego do spraw finansów publicznych.

Art. 15. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego informuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Krajow? Rad? S?downictwa o dzia?alno?ci s?dów administracyjnych.

§ 2. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego informuje Prezesa Rady Ministrów o problemach funkcjonowania administracji publicznej wynikaj?cych ze spraw rozpatrywanych przez s?dy administracyjne.

Rozdzia? 2

Wojewódzkie s?dy administracyjne

Art. 16. § 1. Wojewódzki s?d administracyjny tworzy si? dla jednego województwa lub dla wi?kszej liczby województw.

§ 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, w drodze rozporz?dzenia, tworzy i znosi wojewódzkie s?dy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar w?a?ciwo?ci, a tak?e mo?e tworzy?, poza siedzib? s?du, i znosi? wydzia?y zamiejscowe tych s?dów.

Art. 17. § 1. Wojewódzki s?d administracyjny dzieli si? na wydzia?y, które tworzy i znosi Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 2. Wydzia?em w wojewódzkim s?dzie administracyjnym kieruje prezes lub wiceprezes s?du albo wyznaczony s?dzia.

Art. 18. § 1. W sk?ad wojewódzkiego s?du administracyjnego wchodz?: prezes s?du, wiceprezes s?du lub wiceprezesi s?du, s?dziowie i asesorzy s?dowi.

§ 2. Liczb? s?dziów, wiceprezesów s?du i asesorów s?dowych w wojewódzkim s?dzie administracyjnym okre?la Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 19. Organami wojewódzkiego s?du administracyjnego s?: prezes s?du, zgromadzenie ogólne s?dziów wojewódzkiego s?du administracyjnego, zwane dalej "zgromadzeniem ogólnym", oraz kolegium wojewódzkiego s?du administracyjnego, zwane dalej "kolegium s?du".

Art. 20. § 1. Prezes wojewódzkiego s?du administracyjnego kieruje s?dem i reprezentuje go na zewn?trz, pe?ni czynno?ci administracji s?dowej i inne czynno?ci przewidziane w ustawie.

§ 2. Prezes wojewódzkiego s?du administracyjnego w zakresie administracji s?dowej jest organem podleg?ym Prezesowi Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 3. Prezesa wojewódzkiego s?du administracyjnego zast?puje wiceprezes s?du lub wyznaczony s?dzia.

Art. 21. § 1. Prezesa i wiceprezesa s?du w wojewódzkim s?dzie administracyjnym powo?uje Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego spo?ród s?dziów wojewódzkiego s?du administracyjnego lub Naczelnego S?du Administracyjnego, po zasi?gni?ciu opinii zgromadzenia ogólnego tego s?du.

§ 1a. Prezes i wiceprezes s?du w wojewódzkim s?dzie administracyjnym s? powo?ywani na okres pi?ciu lat, najwy?ej na dwie kolejne kadencje.

§ 2. Je?eli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesi?cy od przedstawienia kandydata w?a?ciwemu zgromadzeniu ogólnemu, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e powo?a? prezesa wojewódzkiego s?du administracyjnego bez opinii.

§ 3. W przypadku wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e go powo?a? po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady S?downictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady S?downictwa jest dla Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego wi???ca.

§ 4. Je?eli Krajowa Rada S?downictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego zamiaru powo?ania s?dziego na stanowisko prezesa s?du, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego tego s?du, nie wyda opinii, uwa?a si?, ?e opinia jest pozytywna.

Art. 21a. § 1. Prezes i wiceprezes s?du w wojewódzkim s?dzie administracyjnym mog? by? odwo?ani przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego w toku kadencji w przypadku:

1)   ra??cego niewywi?zywania si? z obowi?zków s?u?bowych;

2)   gdy dalszego pe?nienia funkcji z innych powodów nie da si? pogodzi? z dobrem wymiaru sprawiedliwo?ci.

§ 2. Odwo?anie prezesa i wiceprezesa s?du w wojewódzkim s?dzie administracyjnym nast?puje po zasi?gni?ciu opinii zgromadzenia ogólnego tego s?du i Krajowej Rady S?downictwa. W przypadku niewydania opinii w terminie miesi?ca od przedstawienia zamiaru odwo?ania prezesa albo wiceprezesa s?du, uwa?a si?, ?e opinia jest pozytywna.

§ 3. W przypadku z?o?enia w toku kadencji przez prezesa albo wiceprezesa s?du w wojewódzkim s?dzie administracyjnym rezygnacji z pe?nionej funkcji, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego odwo?uje go bez zasi?gania opinii, o której mowa w § 2.

Art. 22. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, prezes wojewódzkiego s?du administracyjnego oraz inne osoby powo?ane do kierowania i nadzoru nad dzia?alno?ci? administracyjn? maj? prawo wgl?du w czynno?ci w?a?ciwego wojewódzkiego s?du administracyjnego, mog? by? obecni na rozprawie tocz?cej si? z wy??czeniem jawno?ci, mog? ??da? wyja?nie? oraz usuni?cia uchybie?. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego oraz prezes wojewódzkiego s?du administracyjnego mog? uchyla? zarz?dzenia administracyjne niezgodne z prawem.

§ 2. W ramach czynno?ci nadzoru nad dzia?alno?ci? administracyjn? wojewódzkich s?dów administracyjnych, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e zarz?dzi? przeprowadzenie wizytacji s?du lub lustracji w s?dzie.

§ 3. W przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawno?ci post?powania s?dowego, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego oraz prezes wojewódzkiego s?du administracyjnego mog? zwróci? na nie uwag? i ??da? usuni?cia skutków uchybienia.

§ 4. Czynno?ci, o których mowa w § 1 i 2, nie mog? wkracza? w dziedzin?, w której s?dziowie i asesorzy s?dowi s? niezawi?li.

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegó?owy tryb wykonywania nadzoru nad dzia?alno?ci? administracyjn? wojewódzkich s?dów administracyjnych przez organy i osoby do tego wyznaczone. Okre?laj?c szczegó?owy tryb wykonywania nadzoru nale?y uwzgl?dni?, ?e nadzór ma s?u?y? sprawnemu i rzetelnemu wykonywaniu zada? powierzonych s?dowi.

Art. 23. § 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ustala, w drodze rozporz?dzenia, regulamin okre?laj?cy szczegó?owo tryb wewn?trznego urz?dowania wojewódzkich s?dów administracyjnych.

§ 2. W regulaminie, o którym mowa w § 1, okre?la si? w szczególno?ci:

1)   wewn?trzn? organizacj? s?dów;

2)   porz?dek funkcjonowania s?dów;

3)   tryb czynno?ci s?dowych zapewniaj?cych sprawne i szybkie ich wykonywanie;

4)   tryb wyznaczania sk?adów orzekaj?cych w dostosowaniu do specjalizacji orzeczniczej s?dziów i wp?ywu spraw;

5)   przypadki wyznaczania sk?adów orzekaj?cych w drodze losowania z ustaleniem zasad losowania.

Art. 24. § 1. Zgromadzenie ogólne sk?ada si? z s?dziów wojewódzkiego s?du administracyjnego.

§ 1a. W zgromadzeniu ogólnym mog? uczestniczy? asesorzy s?dowi, bez prawa udzia?u w g?osowaniu.

§ 2. Przewodnicz?cym zgromadzenia ogólnego jest prezes wojewódzkiego s?du administracyjnego, który zwo?uje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku.

§ 3. Do podj?cia uchwa? zgromadzenia ogólnego wymagana jest obecno?? przynajmniej po?owy liczby jego cz?onków. Uchwa?y zapadaj? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów.

§ 4. Zgromadzenie ogólne:

1)   rozpatruje informacj? prezesa wojewódzkiego s?du administracyjnego o rocznej dzia?alno?ci s?du;

2)   przedstawia Krajowej Radzie S?downictwa kandydatów na stanowiska s?dziów wojewódzkiego s?du administracyjnego;

3)   wyra?a opini? w sprawie powo?ania lub odwo?ania prezesa wojewódzkiego s?du administracyjnego oraz opini? w sprawie powo?ania lub odwo?ania wiceprezesa wojewódzkiego s?du administracyjnego;

4)   ustala sk?ad liczbowy kolegium s?du oraz wybiera jego cz?onków i dokonuje zmian w jego sk?adzie;

5)   wybiera spo?ród cz?onków zgromadzenia ogólnego dwóch przedstawicieli, którzy uczestnicz? w Zgromadzeniu Ogólnym S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego wybieraj?cym cz?onków Krajowej Rady S?downictwa;

6)   zg?asza kandydatów na cz?onków Krajowej Rady S?downictwa;

7)   rozpatruje i opiniuje inne sprawy przed?o?one przez prezesa wojewódzkiego s?du administracyjnego lub zg?oszone przez cz?onków zgromadzenia ogólnego.

Art. 25. § 1. Kolegium s?du:

1)   ustala podzia? czynno?ci w s?dzie i okre?la szczegó?owe zasady przydzia?u spraw poszczególnym s?dziom i asesorom s?dowym oraz referendarzom s?dowym i starszym referendarzom s?dowym;

2)   przedstawia zgromadzeniu ogólnemu opini? o kandydatach na stanowiska s?dziów lub asesorów s?dowych;

3)   rozpatruje sprawy przedstawiane zgromadzeniu ogólnemu;

4)   rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa s?du lub z w?asnej inicjatywy.

§ 2. Kadencja kolegium s?du trwa trzy lata.

§ 3. Przewodnicz?cym kolegium s?du jest prezes s?du.

§ 4. Do podejmowania uchwa? przez kolegium s?du stosuje si? art. 24 § 3.

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. § 1. Na stanowisko referendarza s?dowego, do wykonywania czynno?ci w post?powaniu mediacyjnym oraz innych czynno?ci s?dziowskich okre?lonych w ustawach, mo?e by? mianowany ten, kto spe?nia wymagania okre?lone w art. 6 § 1 pkt 1-3 oraz pozostawa? co najmniej trzy lata na stanowiskach zwi?zanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

§ 2. Na stanowisko starszego referendarza s?dowego mo?e by? mianowany referendarz s?dowy, który zajmowa? stanowisko referendarza s?dowego przez co najmniej dziesi?? lat, nie by? karany za przewinienia dyscyplinarne, a tak?e uzyskiwa? pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.

Art. 27a. § 1. Na stanowisku asystenta s?dziego, do samodzielnego wykonywania czynno?ci administracji s?dowej oraz czynno?ci przygotowania spraw s?dowych do ich rozpoznania, mo?e by? zatrudniony ten, kto spe?nia wymagania okre?lone w art. 6 § 1 pkt 1 -3.

§ 2. Na stanowisku starszego asystenta s?dziego mo?e by? zatrudniony asystent s?dziego, który zajmowa? stanowisko asystenta s?dziego przez co najmniej pi?? lat, nie by? karany za przewinienia dyscyplinarne, a tak?e uzyskiwa? pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.

Art. 28. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okre?la, w drodze rozporz?dzenia, stanowiska i wymagane kwalifikacje urz?dników s?dowych oraz pracowników wojewódzkich s?dów administracyjnych, a tak?e szczegó?owe zasady wynagradzania i tabele wynagrodzenia zasadniczego oraz wysoko?? dodatku z tytu?u zajmowanego stanowiska lub pe?nionej funkcji referendarzy s?dowych, starszych referendarzy s?dowych, asystentów s?dziów, starszych asystentów s?dziów, urz?dników oraz innych pracowników tych s?dów, uwzgl?dniaj?c zasad? ró?nicowania wynagrodzenia w zale?no?ci od stanowiska i wymaganych kwalifikacji, potrzeb? zapewnienia prawid?owej organizacji dzia?alno?ci administracyjnej, w?a?ciwego poziomu funkcjonowania sekretariatów s?dowych oraz wysokiego poziomu kultury pracy, sprawno?ci, racjonalno?ci, szybko?ci i profesjonalizmu przy wykonywaniu czynno?ci niezb?dnych do sprawnego przebiegu post?powania.

Art. 29. § 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do wojewódzkich s?dów administracyjnych oraz s?dziów, asesorów s?dowych, starszych referendarzy s?dowych, referendarzy s?dowych, starszych asystentów s?dziów, asystentów s?dziów stosuje si? odpowiednio przepisy o ustroju s?dów powszechnych, z tym ?e:

1)   przepisów dotycz?cych systemu teleinformatycznego obs?uguj?cego post?powanie w sprawie powo?ania do pe?nienia urz?du na stanowisku s?dziego s?du powszechnego albo asesora s?dowego nie stosuje si?;

2)   do wynagrodze? s?dziów stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce wynagrodze? s?dziów s?du apelacyjnego;

3)   wynagrodzenie zasadnicze asesora s?dowego odpowiada wynagrodzeniu zasadniczemu s?dziego s?du okr?gowego wed?ug stawki czwartej, powi?kszonemu o nale?n? sk?adk? z tytu?u ubezpieczenia spo?ecznego.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do urz?dników i innych pracowników wojewódzkich s?dów administracyjnych stosuje si? przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s?dów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241 oraz z 2016 r. poz. 178 i 349).

§ 3. Okre?lone w przepisach, o których mowa w § 1 i 2, uprawnienia Ministra Sprawiedliwo?ci przys?uguj? Prezesowi Naczelnego S?du Administracyjnego.

Rozdzia? 3

Naczelny S?d Administracyjny

Art. 30. W sk?ad Naczelnego S?du Administracyjnego wchodz?: Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, wiceprezesi oraz s?dziowie.

Art. 31. Organami Naczelnego S?du Administracyjnego s?: Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego i Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 32. Naczelny S?d Administracyjny ma siedzib? w Warszawie.

Art. 33. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Zgromadzenia Ogólnego S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego, ustala, w drodze rozporz?dzenia, liczb? stanowisk s?dziowskich w Naczelnym S?dzie Administracyjnym, w tym liczb? wiceprezesów tego S?du.

Art. 34. § 1. Na czele Naczelnego S?du Administracyjnego stoi Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, który kieruje jego pracami i reprezentuje na zewn?trz.

§ 2. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego pe?ni czynno?ci przewidziane w niniejszej ustawie i w odr?bnych przepisach, a tak?e wykonuje czynno?ci administracji s?dowej w stosunku do Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 35. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego ma prawo wgl?du w czynno?ci Naczelnego S?du Administracyjnego, mo?e by? obecny na rozprawie tocz?cej si? z wy??czeniem jawno?ci, mo?e ??da? wyja?nie? i usuni?cia uchybie?. W przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawno?ci post?powania s?dowego, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e zwróci? na nie uwag? i ??da? usuni?cia skutków uchybienia.

§ 2. Czynno?ci, o których mowa w § 1, nie mog? wkracza? w dziedzin?, w której s?dziowie s? niezawi?li.

Art. 36. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e wyst?pi? o podj?cie przez Naczelny S?d Administracyjny uchwa?y wyja?niaj?cej przepisy prawne, których stosowanie wywo?a?o rozbie?no?ci w orzecznictwie s?dów administracyjnych.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, stosuje si? odpowiednio przepisy o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi.

Art. 37. Wiceprezesi Naczelnego S?du Administracyjnego s? zast?pcami Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego w zakresie okre?lonym przez Prezesa.

Art. 38. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e zleci? poszczególne czynno?ci z zakresu administracji s?dowej s?dziom oraz upowa?ni? ich do za?atwiania okre?lonych spraw w jego imieniu.

Art. 39. § 1. Naczelny S?d Administracyjny dzieli si? na: Izb? Finansow?, Izb? Gospodarcz? i Izb? Ogólnoadministracyjn?.

§ 2. Izba Finansowa sprawuje, w granicach i trybie okre?lonym przez w?a?ciwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich s?dów administracyjnych w sprawach zobowi?za? podatkowych i innych ?wiadcze? pieni??nych, do których maj? zastosowanie przepisy podatkowe oraz o egzekucji ?wiadcze? pieni??nych.

§ 3. Izba Gospodarcza sprawuje, w granicach i trybie okre?lonym przez w?a?ciwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich s?dów administracyjnych w sprawach dzia?alno?ci gospodarczej, ochrony w?asno?ci przemys?owej, bud?etu, dewizowych, papierów warto?ciowych, bankowo?ci, ubezpieczeniowych, ce?, cen, stawek taryfowych oraz op?at, z wyj?tkiem op?at w sprawach, o których mowa w § 4.

§ 4. Izba Ogólnoadministracyjna sprawuje, w granicach i trybie okre?lonym przez w?a?ciwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich s?dów administracyjnych w sprawach niewymienionych w § 2 i 3, a w szczególno?ci w sprawach z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony ?rodowiska, rolnictwa, le?nictwa, zatrudnienia, ustroju samorz?du terytorialnego, gospodarki nieruchomo?ciami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowi?zku wojskowego, spraw wewn?trznych, a tak?e cen, op?at i stawek taryfowych, je?eli s? zwi?zane ze sprawami nale??cymi do w?a?ciwo?ci tej Izby.

§ 5. Pracami ka?dej z Izb kieruje wiceprezes wyznaczony do pe?nienia tej funkcji przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 40. § 1. W Naczelnym S?dzie Administracyjnym dzia?a Kancelaria Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego oraz Biuro Orzecznictwa.

§ 2. Do zakresu dzia?ania Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego nale?y wykonywanie zada? zwi?zanych z pe?nieniem przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego czynno?ci w zakresie tworzenia warunków do sprawnego funkcjonowania s?dów administracyjnych, w szczególno?ci w sprawach finansowych, kadrowych i administracyjno-gospodarczych. Kancelari? Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego kieruje Szef Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 3. Do zakresu dzia?ania Biura Orzecznictwa nale?y wykonywanie zada? zwi?zanych z pe?nieniem przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego czynno?ci w zakresie sprawno?ci post?powania s?dowego oraz orzecznictwa s?dów administracyjnych. Biurem Orzecznictwa kieruje dyrektor, którym jest wiceprezes lub s?dzia.

§ 4. Szczegó?owy zakres zada? Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego oraz Biura Orzecznictwa okre?la regulamin wewn?trznego urz?dowania, o którym mowa w art. 43.

Art. 41. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, za zgod? Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego, tworzy i znosi wydzia?y w Izbach, o których mowa w art. 39, Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego i w Biurze Orzecznictwa oraz powo?uje i odwo?uje przewodnicz?cych wydzia?ów, Szefa Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego i dyrektora Biura Orzecznictwa.

§ 2. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e tak?e powo?ywa? i odwo?ywa? zast?pców przewodnicz?cych wydzia?ów w Izbach, o których mowa w art. 39, zast?pców Szefa Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego i zast?pców dyrektora Biura Orzecznictwa oraz naczelników wydzia?ów w Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego i w Biurze Orzecznictwa.

Art. 42. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego wydaje zbiór urz?dowy orzecze? s?dów administracyjnych.

Art. 43. Regulamin wewn?trznego urz?dowania Naczelnego S?du Administracyjnego uchwala Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego. Regulamin podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 44. § 1. Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego powo?uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sze?cioletni? kadencj? spo?ród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 2. Kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego wybiera Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego spo?ród s?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego, którzy w g?osowaniu tajnym uzyskali kolejno najwi?ksz? liczb? g?osów. Wybór powinien by? dokonany nie pó?niej ni? trzy miesi?ce przed up?ywem kadencji urz?duj?cego Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego. W przypadku opró?nienia stanowiska w trakcie kadencji, wyboru kandydatów dokonuje si? w terminie jednego miesi?ca. Przepisu art. 46 § 5 zdanie drugie nie stosuje si?.

§ 3. Obradom Zgromadzenia Ogólnego S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego w cz??ci dotycz?cej wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa przewodniczy najstarszy wiekiem s?dzia uczestnicz?cy w tym Zgromadzeniu.

Art. 45. § 1. Wiceprezesa Naczelnego S?du Administracyjnego powo?uje na pi?cioletni? kadencj? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, z?o?ony za zgod? Zgromadzenia Ogólnego S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 2. Wiceprezes Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e by? odwo?any przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego w toku kadencji w przypadku:

1)   ra??cego niewywi?zywania si? z obowi?zków s?u?bowych;

2)   gdy dalszego pe?nienia funkcji z innych powodów nie da si? pogodzi? z dobrem wymiaru sprawiedliwo?ci.

§ 3. Wyst?pienie z wnioskiem o odwo?anie wiceprezesa Naczelnego S?du Administracyjnego nast?puje po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Ogólnego S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 4. W przypadku z?o?enia w toku kadencji przez wiceprezesa Naczelnego S?du Administracyjnego rezygnacji z pe?nionej funkcji, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego wyst?puje z wnioskiem o odwo?anie go bez uzyskania zgody, o której mowa w § 3.

Art. 46. § 1. Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego tworz? s?dziowie Naczelnego S?du Administracyjnego. Przewodnicz?cym Zgromadzenia Ogólnego jest Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 2. Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego:

1)   rozpatruje informacj? Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego o rocznej dzia?alno?ci Naczelnego S?du Administracyjnego;

2)   przedstawia Krajowej Radzie S?downictwa kandydatów na stanowiska s?dziów;

3)   wybiera kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego;

4)   wyra?a zgod? w sprawie powo?ania i odwo?ania wiceprezesów Naczelnego S?du Administracyjnego;

5)   ustala sk?ad liczbowy Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego oraz wybiera jego cz?onków i dokonuje zmian w jego sk?adzie;

6)   rozpatruje i opiniuje inne sprawy przed?o?one przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego lub zg?oszone przez cz?onków Zgromadzenia Ogólnego S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego zwo?uje Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego co najmniej raz w roku.

§ 5. Do podj?cia uchwa? Zgromadzenia Ogólnego S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego wymagana jest obecno?? co najmniej po?owy liczby jego cz?onków. Uchwa?y zapadaj? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów.

Art. 47. § 1. Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego:

1)   ustala podzia? czynno?ci w Naczelnym S?dzie Administracyjnym i okre?la szczegó?owe zasady przydzia?u spraw poszczególnym s?dziom;

2)   przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego opini? o kandydatach na stanowiska s?dziów;

3)   wyra?a zgod? w sprawie tworzenia i znoszenia wydzia?ów oraz powo?ania i odwo?ania przewodnicz?cych wydzia?ów, Szefa Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego i dyrektora Biura Orzecznictwa;

4)   rozpatruje sprawy przedstawiane Zgromadzeniu Ogólnemu S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego;

5)   rozpatruje i opiniuje inne sprawy przed?o?one przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego lub z w?asnej inicjatywy.

§ 2. Kadencja Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego trwa trzy lata.

§ 3. Przewodnicz?cym Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego jest Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 4. Do podejmowania uchwa? przez Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego stosuje si? art. 46 § 5.

Art. 48. § 1. Naczelny S?d Administracyjny rozpoznaje sprawy dyscyplinarne s?dziów s?dów administracyjnych i asesorów s?dowych:

1)   w pierwszej instancji - w sk?adzie trzech s?dziów;

2)   w drugiej instancji - w sk?adzie siedmiu s?dziów.

§ 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych uprawnieni s? wszyscy s?dziowie Naczelnego S?du Administracyjnego z wyj?tkiem Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, wiceprezesów Naczelnego S?du Administracyjnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego S?du Administracyjnego i jego zast?pcy.

§ 3. Sk?ad s?du dyscyplinarnego wyznacza Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego w drodze losowania, z listy s?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego. Sk?adowi orzekaj?cemu przewodniczy s?dzia najstarszy s?u?b? na stanowisku s?dziego Naczelnego S?du Administracyjnego.

§ 4. Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego S?du Administracyjnego i jego zast?pc? wybiera Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego na okres czterech lat.

Art. 49. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego S?du Administracyjnego oraz do s?dziów, urz?dników i pracowników tego S?du, stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce S?du Najwy?szego. Okre?lone w tych przepisach uprawnienia Pierwszego Prezesa S?du Najwy?szego przys?uguj? Prezesowi Naczelnego S?du Administracyjnego.

Rozdzia? 4

Przepis ko?cowy

Art. 50. Ustawa wchodzi w ?ycie w terminie i na zasadach okre?lonych ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo o ustroju s?dów administracyjnych i ustaw? - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1271, z pó?n. zm.).

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-09 14:32:40
ilość wersji: 9
Przyczyna zmiany: tekst jednolity
Ilość wyświetleń artykułu: 8531
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100813

Historia zmian artykułu